REALIZACJE

Zrealizowane projekty

W trakcie swojej dotychczasowej działalności zawodowej prowadziłem i prowadzę obsługę prawną wielu inwestycji budowlanych na różnych etapach ich rozwoju. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane projekty, które zrealizowałem:

• prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach lokalizacji i budowy obiektów przemysłowych:

➢ zastępstwo procesowe w ramach postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie a także innych zezwoleń i zgód niezbędnych dla realizacji inwestycji budowlanej

• obsługa prawna budowy autostrad przez międzynarodową firmę budowlaną:

➢ sporządzanie umów niezbędnych dla prowadzenia inwestycji, m.in. umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane (z generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami), umów z kontrolerami kosztów, umów o dostawę mediów (elektryczności, wody, gazu),
➢ negocjowanie warunków powyższych umów,

• obsługa prawna procesu budowy fabryki opakowań dla przemysłu spożywczego w specjalnej strefie ekonomicznej:

➢ doradztwo w zakresie uzyskania pozwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej,
➢ sporządzenie umów dla potrzeb procesu budowlanego (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o nadzór inwestorski) oraz ich negocjowanie,

• obsługa prawna procesu budowy elektrowni wiatrowych:

➢ analiza projektu pod względem przepisów planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego,
➢ analiza umów dzierżawy oraz innych umów stanowiących tytuł prawny inwestora do gruntów pod elektrownie wiatrowe,
➢ doradztwo w zakresie tworzenia planów miejscowych pod elektrownię wiatrową,

• obsługa prawna transakcji nabycia jednej z wiodących polskich hut oraz budowy walcowni stali przez międzynarodowy koncern hutniczy:

➢ sporządzenie raportu due diligence nieruchomości w celu identyfikacji ryzyk związanych z ich nabyciem (analiza dokumentacji związanej z nabywanymi nieruchomościami),
➢ udział w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowych,
➢ sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości,
➢ prowadzenie negocjacji warunków powołanej umowy w imieniu klienta,
➢ uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w postępowaniach administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego (m.in. decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie),

• obsługa prawna transakcji nabycia przez amerykański fundusz inwestycyjny udziałów w spółkach posiadających centra handlowe w Polsce:

➢ sporządzenie raportu due diligence nieruchomości w celu identyfikacji ryzyk związanych z nabyciem udziałów w powołanych spółkach (analiza dokumentacji związanej z nieruchomościami, umów quo ad usum oraz umów najmu),
➢ sporządzenie umowy sprzedaży udziałów,
➢ analiza transakcji pod względem wymogu uzyskania pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie udziałów,

• obsługa prawna transakcji nabycia nieruchomości przez międzynarodowy koncern produkujący samochodowe części zamienne:

➢ sporządzenie raportu due diligence nieruchomości w celu identyfikacji ryzyk związanych z ich nabyciem (analiza dokumentacji związanej z nabywanymi nieruchomościami),
➢ analiza transakcji pod względem wymogu uzyskania pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
➢ zmiana przeznaczenia nabywanych nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
➢ uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w postępowaniach administracyjnych w ramach procesu inwestycyjnego,
➢ sporządzenie umowy o roboty budowlane.

• prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie roszczeń reprywatyzacyjnych obejmujących nieruchomości wywłaszczone na podstawie Dekretu o reformie rolne oraz Dekretu warszawskiego:

➢ analiza dokumentacji posiadanej przez klienta,
➢ szacowanie prawdopodobieństwa odzyskania wywłaszczonych nieruchomości,
➢ zastępowanie klienta przed organami administracji publicznej prowadzącymi sprawy w przedmiocie roszczeń reprywatyzacyjnych,