BLOG

Blog

W ramach Prawo Budowlane. Blog poruszam zagadnienia z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako ogół przepisów normujących realizację oraz eksploatację inwestycji budownictwa przemysłowego. Do takich inwestycji zaliczyć można m.in. fabryki, magazyny, centra handlowe, elektrownie, farmy wiatrowe, infrastrukturę transportową, infrastrukturę techniczną.

Duży nacisk kładę na aspekty administracyjno-prawne tych zagadnień, w szczególności, dotyczące uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie itp. W moich wpisach blogowych znajdują się komentarze do nowelizacji przepisów prawa, krótkie analizy aktualnych problemów prawa budowlanego.

Serdecznie zachęcam do komentowania moich wpisów oraz do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.